Algemene Voorwaarden en privacy-verklaring

ASI AUCTION is een handelsmerk van MILLON BELGIQUE bvba

Het geheel van de Algemene Voorwaarden en van de Privacy-verklaring (verder genoemd “Algemene Voorwaarden”) kunnen op de website geraadpleegd, gedownload en geprint worden. Iedere Verkoper, Bieder en Gebruiker erkent kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en ze te aanvaarden, vooraleer gebruik te maken van de door Millon Belgique aangeboden diensten in het kader van Catalogus- of Online Verkopen. De Algemene Voorwaarden zijn de enig gangbare en gelden boven iedere andere bepaling.

1. Definities

Voor de toepassing van de Algemene Voorwaarden, wordt verstaan onder:

 • Koper : de Bieder die een Lot verwerft bij biedingen tijdens een Gecatalogeerde of Online Veiling;
 • Algemene Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden;
 • Bieder: iedere fysieke of rechtspersoon, die tijdens een Gecatalogeerde of Online Veiling een bod uitbrengt;
 • Millon Belgique: de SPRL MILLON BELGIQUE, met zetel te 1040 Etterbeek (België), Kazernenstraat 39B, ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer BE0891.455.833, en handelend als tussenpersoon;
 • Lot: één of meerdere goederen die een geheel vormen en die tijdens een Gecatalogeerde of Online Veiling te koop aangeboden worden;
 • Website: de digitale omgeving van Millon Belgique, toegankelijk via Internet, waar de Gebruikers de mogelijkheid hebben de informaties te raadplegen en/of gebruik te maken van de diensten van Millon Belgique via de programma’s die door Millon Belgique ontwikkeld werden, zoals www.millon-belgique.com en andere domeinnamen van een hoger niveau, geregistreerd door of op naam van Millon Belgique, inclusief de subdomeinen en ondergeschikte pagina’s daarvan, alsook de mobiele versies van deze website(s), de programmatuur en alle toepassingen, mobiel of niet, die hiervoor gebruikt kunnen worden;
 • Gebruiker: iedere fysieke of rechtspersoon die de website en/of de diensten van Millon Belgique gebruikt en/of houder is van een gebruikersaccount;
 • Verkoper: iedere fysieke of rechtspersoon die één of meerdere stukken te koop stelt tijdens een Gecatalogeerde of Online Veiling;
 • Gecatalogeerde Veiling: iedere veiling die gebeurt aan de hand van een catalogus of affiche, en die fysiek op de zetel van Millon Belgique of elders plaatsvindt;
 • Online Veiling: iedere veiling die zich uitsluitend via een internetplatform afspeelt, met name dat van Millon Belgique, en die systematisch voorafgegaan wordt door een tentoonstelling waarop de aangeboden objecten fysiek door iedere geïnteresseerde kunnen onderzocht worden;
 • Algemeen reglement op de gegevensbescherming: Het reglement (UE) 2016/679 van het Europees parlement en van de Raad van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van fysieke personen inzake de behandeling van persoonsgebonden gegevens et de vrije verspreiding van die gegevens, en de afgeleide richtlijn 95/46/CE

2. Principes voor de Gecatalogeerde en Online Veilingen

Millon Belgique organiseert twee types van veilingen:

 • Gecatalogeerde Veilingen
 • Online Veilingen

2.1. Gemeenschappelijke bepalingen voor Gecatalogeerde en Online Veilingen

Het geheel van goederen die in bewaring aangeboden zijn, wordt getoond en ter veiling verdeeld volgens de Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van iedere andere voorwaarde.

In zijn hoedanigheid van tussenpersoon is Millon Belgique geen eigenaar van de aangeboden loten. In dat opzicht kan Millon Belgique ondermeer nooit verantwoordelijk gehouden worden voor schade die kan opgetreden zijn tengevolge van of in het kader van het afsluiten van een verkoop tussen een Koper en een Verkoper, inclusief bijvoorbeeld iedere eventuele schade tengevolge van een ongunstige of als zodanig bevonden aankoop door de Koper of de Verkoper mocht een lot toegewezen worden aan een hogere of lagere prijs dan de reële of verwachte waarde.

De Loten worden toegewezen aan de Bieder die het hoogste bod uitbrengt, in zoverre dat hij deugdelijk geïdentificeerd kan worden, solvabel is en het geheel der Algemene Voorwaarden respecteert.

Millon Belgique behoudt zich echter het recht voor om een bod te weigeren of een Bieder uit te sluiten, en dat zowel voor als tijdens een verkoop.

Millon Belgique beslist eigenmachtig over het al dan niet tekoopstellen van één of meerdere goederen, over de geschatte waarde en over de beschrijving ervan in de catalogus of op het internet, evenals over de eventuele afbeelding, de publiciteit, de veilingdatum en het verloop van de veiling. Millon Belgique behoudt zich het recht voor om verschillende goederen op te nemen in één Lot.

De opname van het Lot in de catalogus of op de website is gratis. Millon Belgique behoudt zich het exclusief recht voor om het Lot te fotograferen en al dan niet een foto ervan op te nemen in de catalogus of op de website.

De Loten worden als zodanig tekoopgesteld, met hun onvolmaaktheden, tekortkomingen en eventuele fouten in de beschrijving ervan. Millon Belgique kan onder geen enkel beding verantwoordelijk gehouden worden voor de beschrijvingen en waardebepalingen die in de catalogi opgenomen worden, want ze zijn enkel richtinggevend, en dat geldt eveneens voor de tabel van de staat ervan die door Millon Belgique voorgesteld wordt. Datzelfde geldt overigens voor wat betreft toelichtingen over de de signatuur, de datum, de herkomst, de origine et de staat van de Loten. Het staat de Kopers, professioneel of niet, vrij om ieder Lot te bekijken en te keuren en er alle nuttige informatie over in te winnen voorafgaand aan de verkoop en tijdens de tentoonstelling ervan.
Millon Belgique garandeert de authenticiteit van de verkochte werken tot 5 jaar na verkoop.

De foto’s die in de catalogi of op de website opgenomen worden, zijn niet contractueel en dienen als louter informatief te worden beschouwd.

De Bieder (en als zodanig ook de Koper) dient voor zichzelf een mening over het Lot te vormen en geen enkele reclamatie, van welke aard ook, zal aanvaard worden, zelfs al gaat ze over de beschrijving, de waardebepaling of de staat van de Loten in de catalogus of op de website, eens de toewijzing uitgesproken is.

In geen enkel geval kan Millon Belgique aansprakelijk gesteld worden voor schade voor een bedrag dat de effectief door Millon Belgique ontvangen commissie uit handen van de Koper en de Verkoper overtreft.

In ieder geval, en rekening houdend met de mogelijkheid en de formele uitnodiging ertoe die door Millon Belgique aan iedere Bieder gericht werd om over te gaan tot voorafgaande bezichtiging en keuring van de te koop aangeboden Loten, ziet de Bieder (en als zodanig de Koper) er expliciet van af om het even welke reclamatie of klacht in te dienen na een termijn van 15 dagen volgend op de toewijzing.

Aankooporders en telefonische biedingen. De bieder kan aankooporders plaatsen en telefonisch deelnemen aan de biedingen (bij Gecatalogeerde Veilingen). In dat laatste geval dient de Bieder zijn deelname per brief of e-mail te bevestigen, zijn identiteit bekend te maken, alsook alle inlichtingen te verstrekken die door Millon Belgique gevraagd worden. Millon Belgique behoudt zich namelijk het recht voor om bankreferenties te vragen.
Millon Belgique kan onder geen beding verantwoordelijk gehouden worden voor vergissingen begaan door de Bieder, inbegrepen het Lotnummer, het telefoonnummer of ieder communicatieprobleem of probleem met de ontvangst van post of e-mail (bezette telefoonlijnen, onderbroken verbindingen, gsm’s, enz.).
De Bieder is zich daarvan bewust en neemt de risico’s van deze procedure voor zijn rekening. Als op hetzelfde Lot twee biedingen met hetzelfde bedrag rusten, zal de voorkeur gegeven worden aan het eerstgeplaatste bod.

2.2. Bijzonderheden met betrekking tot Gecatalogeerde Veilingen

Gecatalogeerde Veilingen worden fysiek gehouden op een gegeven datum en worden voorafgegaan door een tentoonstelling van de tekoopgestelde Loten (met uitzondering van de Loten die op aanwijzing aangeboden worden, die gekeurd kunnen worden op de plaats waar ze zich bevinden).

Ze worden gehouden onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder en van een veilingmeester.

Bij betwisting kunnen enkel de aanwezige gerechtsdeurwaarder of de veilingmeester beslissen het Lot opnieuw op te roepen. Hun beslissing is onherroepelijk en voor iedereen dwingend, zonder mogelijk bezwaar.

2.3. Bijzonderheden met betrekking tot Online Veilingen

De Online Veilingen vinden uitsluitend via het website platform plaats. Ze worden systematisch voorafgegaan door een tentoonstelling waarop alle Loten fysiek onderzocht kunnen worden door iedere erin geïnteresseerde persoon.

De biedingen worden automatisch beheerd door het informatica-systeem, volgens de gangbare principes der veilingen.

Ingeval van betwisting met betrekking tot de biedingen, brengen de opgeslagen gegevens van het informatica-systeem uitsluitsel en bepaalt Millon Belgique enkel op basis daarvan wie de winnende bieder is. Die beslissing is onherroepelijk en voor iedereeen dwingend, zonder mogelijkheid tot bezwaar.

Millon Belgique kan een Online Veiling annuleren, verdagen, verlengen of beëindigen zonder daarvoor enige uitleg verschuldigd te zijn aan de Verkopers of de Bieders, potentiële of bestaande.

Millon Belgique kan een veiling heropenen na een onderbreking, als zich bijvoorbeeld een probleem op de website heeft voorgedaan waardoor gebruikers er geen optimale toegang toe hadden, en kan daartoe overgaan op het tijdstip en de manier die het meest toepasselijk lijkt.

3. Verkoper

De Verkoper verklaart meerderjarig en juridisch gemachtigd te zijn.

Eigendom van het te koop aangeboden goed/Lot. De Verkoper verklaart en verzekert er Millon Belgique van dat hij de enige en exclusieve eigenaar is van het goed/Lot resp. de goederen/Loten die hij te koop aanbiedt en dat ze vrij zijn van ieder recht en/of last of welke bezwaring dan ook, die erop uitgeoefend zou kunnen worden. Millon Belgique behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaandelijk bericht en zonder zijn beslissing te moeten motiveren, een goed te weigeren en/of uit de verkoop uit te sluiten, waarvan de kwaliteit, de herkomst en/of de echtheid zou kunnen betwijfeld worden.

De Verkoper moet nazien of de beschrijving, de geschatte waarde, de inhoud of de staat van de Loten in de catalogus of op de website overeenstemt met de werkelijkheid, en heeft de mogelijkheid om tijdig een fout aan Millon Belgique te melden of een aanpassing voor te stellen. Bij gebreke aan zulk een tijdig uitgesproken bemerking, waaraan Millon Belgique geen gevolg zou gegeven hebben, stelt de Verkoper zich garant ten overstaan van Millon Belgique tegen iedere eventuele klacht uitgaande van een Bieder (inclusief de Koper) of andere derde.

Limietprijs. De Verkoper heeft het recht een limietumprijs voorop te stellen, waaronder een goed/Lot niet zal toegewezen worden. Mits akkoord van Millon Belgique zal die prijs voorkomen op het borderel van neerlegging. De limietprijs zal niet kunnen aangepast worden, tenzij mits akkoord van zowel de Verkoper als van Millon Belgique. In geen enkel geval kan een limietumprijs vastgelegd worden voor een goed/Lot waarvan de geschatte waarde beneden 400€ ligt.

Als het goed/Lot de overeengekomen limietprijs niet bereikt, wordt het uit de verkoop teruggetrokken. In dat geval kan de Verkoper geen enkel recht op betaling laten gelden en moet hij het goed/Lot binnen de vijftien dagen na de datum van de verkoop, op afspraak, bij Millon Belgique komen terughalen. Ieder goed/Lot dat niet binnen die vooropgestelde termijn teruggenomen wordt, wordt onderworpen aan een bewaarloon (2€ per dag en per goed/Lot) en verblijft op risico van de Verkoper. Millon Belgique zal onder geen beding verantwoordelijk kunnen gehouden worden voor welk verlies en/of beschadiging dan ook. Gedurende de periode tussen de veilingdatum en de terugname van het onverkochte goed/Lot verbindt Millon Belgique zich er enkel toe het goed/Lot als een goede huisvader te bewaren. Het transport van de Loten is ten laste van de Verkoper en Millon Belgique kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor schade die zich eraan kan voordoen tijdens de opslag, het verpakken, de behandeling of het transport van het onverkochte goed/Lot. Overigens kan, zonder afbreuk te doen aan het voorafgaande, Millon Belgique overgaan tot het opnieuw in verkoop brengen van het goed/Lot, zonder voorafgaandelijke kennisgeving, met een vermindering van 30% van de vooropgestelde limietprijs, en dat op risico van de Verkoper, die uitdrukkelijk afziet van om het even welke schadeloossteling of vergoeding.

De Verkoper verbindt er zich formeel toe om noch op directe noch op indirecte manier de prijs op te drijven/te laten opdrijven van het goed/Lot dat hij in verkoop brengt.

Millon Belgique verbindt zich ertoe aan de Verkoper een bedrag te betalen dat overeenstemt met de toewijzingsprijs van het Lot, verminderd met 20% kosten, en dat binnen een termijn van 30 dagen nadat de Koper de volledige koopsom betaald heeft.

Als de Koper in gebreke blijft, kan Millon Belgique beslissen om de gedwongen uitvoering van de verkoop te vorderen. Als dat niet gebeurt zal de verkoop als nietig beschouwd worden en zal het Lot terug aan de Verkoper toekomen, zonder enige tegenprestatie of vergoeding. In dat geval kan Millon Belgique op verzoek van de Verkoper het Lot opnieuw in verkoop brengen aan de voorwaarden die tussen hen afgesproken zijn.

Tenzij onderling anders afgesproken is, zal het transport van de tekoopgestelde goederen ten laste van de Verkoper vallen.

Behoudens voorafgaand en geschreven akkoord van Millon Belgique, of gerechtelijke beslissing, kan het te koop aangeboden Lot dat opgenomen is in een depositieborderel, in geen enkel geval voor de veiling teruggenomen worden.

Het te koop aangeboden goed/Lot wordt door Millon Belgique verzekerd vanaf het ogenblik dat het effectief in handen van Millon Belgique is.

Door het depositieborderel met de Algemene Voorwaarden te ondertekenen, erkent de Verkoper uitdrukkelijk ervan kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden, zonder voorbehoud of enige andere opmerking. Hij verklaart ook een exemplaar van het depositieborderel ontvangen te hebben.

4. Gebruiker

De Gebruiker dient meerderjarig te zijn en juridisch bekwaam.

De toegang tot de diensten (Gecatalogeerde Veilingen en/of Online) vereist een voorafgaandelijke inschrijving van de Gebruiker.

De Gebruiker dient zijn volledige en juiste identiteit mee te delen. Hij geeft aan Millon Belgique zijn naam, zijn adres, zijn telefoonnummer, zijn e-mailadres en zijn geldige identiteitskaart of paspoort door, evenals andere inlichtingen, met name met betrekking tot zijn bankgegevens, die door Millon Belgique gevraagd kunnen worden.

De inschrijving op een Gecatalogeerde of Online Veiling brengt automatisch de aanmaak van een informatieve fiche met zich, die bewaard wordt in de database van Millon Belgique.

De Gebruiker engageert zich om zijn gegevens up to date te houden. Daartoe kan hij zijn gegevens bijwerken vanaf de website. Mocht dat niet het geval zijn, dan ontdoet Millon Belgique zich van alle verantwoordelijkheid met betrekking tot het goede verloop van zijn diensten.

De naam van de Gebruiker en zijn paswoord zijn strikt persoonlijk en vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Daardoor is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker exclusief in het geding, zelfs ingeval van misbruik door een derde, voor iedere handeling die op de website uitgevoerd wordt.

Als de Gebruiker redenen heeft om te denken dat zijn identificatiegegevens gebruikt worden door derden, dient hij Millon Belgique daarvan te verwittigen van zodra hij vermoedt dat zulks gebeurt.

Ingeval van twijfel over de identiteit van de Gebruiker of over de juistheid van de door hem verstrekte gegevens, kan Millon Belgique eenzijdig tijdelijk de rekening blokkeren of verwijderen, zonder daarvoor verantwoording te moeten afleggen en er de Gebruiker vooraf van te verwittigen.

De Gebruiker wordt door zijn inschrijving verondersteld de Algemene Voorwaarden te aanvaarden.

5. Bieder

Om te kunnen bieden moet de Gebruiker eerst een geldige Gebruikersrekening hebben.

Millon Belgique heeft de volledige vrijheid om een Gebruikersrekening al dan niet te aanvaarden, of om een bestaande Gebruikersrekening te schrappen.

De Bieder kan op verschillende manieren een bod uitbrengen: bieden, een aankooporder plaatsen en telefonisch bieden (dat laatste uitsluitend voor Gecatalogeerde Veilingen).

De Bieder kan zijn bod of aankooporder niet annuleren.

Millon Belgique kan zonder overleg beslissen een bod te weigeren of een Bieder uit te sluiten, en dat zowel voor of tijdens de veiling.

Door zijn inschrijving en zijn deelname aan de veiling wordt de Bieder verondersteld de Algemene Voorwaarden te aanvaarden.

6. Koper

De Koper is de Bieder waaraan het Lot wordt toegewezen.

Iedere Koper wordt ten overstaan van Millon Belgique verondersteld in zijn persoonlijke naam te handelen, zelfs voor de Loten die hij verworven zou hebben in hoedanigheid van mandataris of andere.
De Koper moet aan Millon Belgique zijn naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres en zijn identiteitskaart of paspoort meedelen, alsook iedere andere informatie zoals bankgegevens, die door Millon Belgique gevraagd kunnen worden.

Door zijn inschrijving en zijn deelname aan de veiling wordt de Koper verondersteld de Algemene Voorwaarden te aanvaarden.

7. Verkoopprijs en volgrecht

De verkoop wordt rechtstreeks afgesloten tussen de Verkoper en de Koper, aan de prijs van de toewijzing verhoogd met:

 • Voor Gecatalogeerde Verkopen: 28% (taksen incl.) kosten, plus een dossierrecht van 2€ per Lot;
  • Voor de lot won via de DROUOT digitaal platform, moet de koper een prijsstijging van 2% inclusief BTW betalen (na de prijswijziging opgelegd door DROUOT DIGITAL)
 • Voor de Online Veilingen: het bedrag van de verkoopkosten wordt vermeld in het "INFO" -gedeelte van elke verkoop

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen met betrekking op het volgrecht bij verkoop van originele kunstwerken in veilingen ten voordele van de auteurs van de geveilde kunstwerken, zal de Koper bovenop de verkoopprijs, exclusief taksen, een volgrecht moeten betalen in zoverre de toewijzingsprijs gelijk is aan of hoger dan 2.000 €. Het volgrecht is degressief en bedraagt 4% voor de prijsvork tot 50.000 €. Het bedrag van het volgrecht wordt bepaald door de wetgever en bij elke Gecatalogeerde veiling vermeld door de gerechtsdeurwaarder. Bij de Online Veilingen zullen de Bieders zich voorafgaandelijk terzake informeren (bijvoorbeeld op de volgende website: https://www.resaleright.be/).

Als blijkt dat een volgrecht niet aangerekend werd, hoewel het aan de auteur verschuldigd is, zal de Koper dit recht op eerste verzoek betalen via de bemiddeling van Milloin Belgique en ontslaat hij Millon Belgique van iedere verantwoordelijkheid en betwisting terzake.

8. Betaling, facturatie en BTW

Van zodra het Lot toegewezen is aan een Koper, worden de risico’s aan hem overgedragen en is hij gehouden de toewijzingsprijs te betalen, verhoogd met de kosten, het dossierrecht en het eventueel volgrecht, zoals hieronder beschreven.

Millon Belgique aanvaardt de betaling in specie binnen de grenzen van de gangbare regelgeving terzake, via overschrijving, door een Belgische bank gecertifieerde cheque en bepaalde elektronische betalingen.

Betaling van de aangekochte goederen langs elektronische weg valt buiten iedere verantwoordelijkheid van Millon Belgique. Millon Belgique kan niet aansprakelijk gehouden worden voor om het even welke directe of indirecte schade, opgelopen door een betaling via het internet. De Koper blijft dus ten volle verantwoordelijk voor de goede afhandeling van de betaling van de Loten die op een veiling van Millon Belgique verworven zijn en hij kan zich niet verschuilen achter een vergissing, een probleem of welke computerfraude dan ook.

Iedere vraag tot facturatie dient te geschieden binnen de acht werkdagen na de datum van toewijzing.

Aangezien Millon Belgique werkt onder de bijzondere regeling van de belasting van de winstmarge, die van toepassing is op tweedehandsgoederen, kunstwerken, verzamelobjecten of antiek, kan de in de verkoopprijs inbegrepen BTW bijgevolg niet door de Koper afgetrokken worden.

9. Afhaling van de Loten

De Loten moeten, na volledige betaling, door de Koper afgehaald worden hetzij tijdens de veiling zelf, hetzij op afspraak binnen de vijf werkdagen na de toewijzing. Op uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek van de Koper kunnen de Loten op kosten en risico van de Koper verzonden worden via een erkende vervoerder.

10. Niet betaling of niet afhaling van de Loten

Ingeval van niet- of onvolledige betaling van de Loten of van niet-afhaling ervan binnen de gestelde termijn, zal de Koper van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een laattijdigheidsinterest van 1% per maand verschuldigd zijn, ingaande op de vijfde werkdag na de toewijzing en zal het totale factuurbedrag verhoogd worden met een forfaitaire boete van 15% (met een minimum van 150€).

Ieder Lot dat niet binnen de gestelde termijn afgehaald is, zal op risico van de Koper opgeslagen worden tegen een vergoeding van 2€ per dag/per Lot. Millon Belgique zal niet verantwoordelijk kunnen gehouden worden voor verlies of opgelopen schade, om welke reden dan ook. Gedurende de periode tussen de toewijzing en de afhaling van de Loten, verbindt Millon Belgique zich er enkel toe de Loten als een goede huisvader te bewaren. Het transport van de Loten is ten laste van de Koper en Millon Belgique is niet verantwoordelijk voor schade of beschadigingen opgelopen tijdens de bewaring, de verpakking, de behandeling of het transport van de aangekochte Loten.

Daarnaast heeft Millon Belgique het recht om, onder voorbehoud alle andere rechten en acties, na aangetekende ingebrekestelling van de Koper één van de volgende maatregelen te nemen:

 • gedwongen uitvoering van de verkoop, met alle kosten van bewaring ten laste van de Koper;
 • ontbinding van de verkoop ten laste van de Koper, alle kosten, vergoedingen en interesten vallen daarbij ten laste van de in gebreke gebleven Koper;
 • nieuwe tekoopstelling van het Lot, in veiling of onderhands, waarbij elk deficiet ten opzichte van de eerste verkoop samen met de kosten die inherent zijn aan de tekoopstelling, exclusief ten laste van de in gebreke gebleven Koper valt.

11. Website

De website valt onder Belgisch recht en er mag niet van uitgegaan worden dat het gebruik ervan toepasselijk is in andere landen. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het respecteren van plaatselijke wetten en reglementen die erop van toepassing zouden zijn.

De website kan enkel met wettelijke doeleinden gebruikt worden, en de Gebruiker verbindt er zich toe alle voorwaarden en bepalingen van de Algemene Voorwaarden te respecteren. De website mag in geen enkel geval en onder geen enkel voorwendsel gebruikt worden om om het even welke schade te berokkenen aan Millon Belgique of aan een derde.

Als de website hyperlinks naar andere websites bevat, kan de verantwoordelijkheid van Millon Belgique niet ingeroepen worden voor om het even welk probleem of opgelopen schade die het gevolg zou zijn van een bezoek aan die website(s). De verantwoordelijkheid van Millon Belgique kan evenmin ingeroepen worden als een link op de website drager is van een virus of op enigerlei wijze schade berokkent aan hetzij het materiaal van de Gebruiker, of als de gelinkte website(s) bewust of onbewust onvolledige of onjuiste informatie zou(den) bevatten.

Millon Belgique kan niet verzekeren dat de website geen fouten bevat en ononderbroken werkt, noch dat de inhoud ervan of de functies op ieder moment toegankelijk zouden zijn zonder onderbreking of panne.

Millon Belgique kan op ieder moment en zonder voorafgaandelijke verwittiging of aankondiging de inhoud en de werking van zijn website wijzigen, aanpassen of verwijderen, hem tijdelijk buiten werking stellen of het gebruik ervan beperken, met name bijvoorbeeld als dat in het kader van onderhoudswerken, herstellingen of (her)opbouw nodig zou bevonden worden.

Verschillende bijzondere omstandigheden kunnen zich voordoen, die tekortkomingen met betrekking tot het gebruik van de website kunnen teweegbrengen, met name voor de Online Veilingen of de on line uitgebracht biedingen. Die omstandigheden beperken zich niet enkel tot overmacht maar kunnen ook een gevolg zijn van - zonder hierna volledigheid na te streven - technische problemen die de toegang tot de website geheel of gedeeltelijk en/of de biedingen (Online of Gecatalogeerde Veilingen) onmogelijk maken, tengevolge bijvoorbeeld van storingen in verband met de internet- of telefoonverbinding of tengevolge van een virus of fout.

Millon Belgique kan niet voor die tekortkomingen verantwoordelijk gehouden worden en behoudt zich het recht voor om eigenhandig te beslissen welke actie in zulke gevallen ondernomen moet worden. Millon Belgique wijst iedere verantwoordelijkheid of schadeloosstelling af voor welke schade dan ook die het gevolg zou zijn van de (tijdelijke) onbeschikbaarheid van zijn diensten en/of Website.

Millon Belgique zal nochtans alle nodige acties ondernemen om in de mate van het mogelijke de Gebruikers per e-mail te verwittigen van een probleem met de Website en van een wederinwerkingtreding van zijn diensten, zonder evenwel aansprakelijk te kunnen gehouden worden voor het al dan niet toekomen van die berichten bij de bestemmelingen.

Een FAQ rubriek staat ter beschikking van de Gebruikers om veelgestelde vragen toe te lichten. Als de Gebruiker daarin geen antwoord vindt op zijn vraag, zal Millon Belgique hem met genoegen en in de mate van het mogelijke proberen te helpen. Het volstaat daartoe een mail te sturen aan: [email protected]

12. Privacy-verklaring

De behandeling van persoonlijke gegevens met betrekking tot de website en de diensten van Millon Belgique, is onderhevig aan het Algemeen Reglement ter bescherming van de gegevens.

12.1. Dossierbeheer

De diensten van Millon Belgique hebben een bestand met persoonsgegevens aangelegd, waarvan Millon Belgique de verantwoordelijke beheerder is.

12.2. Persoonlijke gegevens en de bedoeling van het gebruik ervan

Het algemeen Reglement ter bescherming van de gegevens definieert het begrip “persoonlijke gegevens” als volgt:

Iedere informatie met betrekking tot een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (hierna genoemd “betrokken persoon”); Wordt verondersteld een rechtstreeks of onrechtstreeks “identificeerbaar natuurlijk persoon” te zijn: een natuurlijk persoon die geïdentificeerd kan worden, rechtstreeks of onrechtstreeks, door middel van een identificatie zoals een naam, een identificatienummer, woonstgegevens, een mailadres, of door één of meerdere specifieke elementen die eigen zijn aan zijn fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit;

Door gebruik te maken van de diensten van Millon Belgique en als zodanig van zijn website, stemt de Gebruiker erin toe dat volgende gegevens verzameld worden:

 • zijn naam en voornaam, de kopie van zijn geldige identiteitskaart of paspoort, met het oog op het vaststellen van zijn identificatie;
 • zijn postadres, zijn e-mail adres en iedere gelijkaardige informatie, nodig of noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en tengevolge van zijn aan Millon Belgique gestelde vragen;
 • zijn telefoonnummer;
 • zijn bankrekeningnummer (IBAN en BIC);
 • in het algemeen iedere informatie die vrijwillig verstrekt wordt bij het gebruik van de website of van de diensten of bij iedere op de website gestelde vraag.

Millon Belgique beschikt over een gewettigde interesse voor het gebruik van die gegevens voor volgende doeleinden:

 • de Gebruiker toelaten om toegang te hebben tot de via de website aangeboden diensten (met name de Gecatalogeerde en Online Veilingen);
 • nota te nemen van de door de Gebruiker gestelde vragen, en er gevolg aan te geven;
 • de gegevensbank van de Gebruikers te beheren en er een globaal overzicht over te hebben;
 • de rekeningen van de Gebruikers beheren;
 • de activiteiten op de Website beheren;
 • een profiel van de Gebruikers aanmaken waarmee bepaalde diensten of Gecatalogeerde Veilingen en Online Veilingen aanbevolen kunnen worden;
 • statistieken aanmaken (zoals het aantal raadplegingen van de pagina’s van de website);
 • zich overeenkomstig wettelijke en reglementaire bepalingen opstellen of eraan beantwoorden;
 • in het algemeen ervoor zorgen dat Millon Belgique zijn activiteiten van Gecatalogeerde en Online Veilingen het beste kan organiseren.

De gegevens van persoonlijke aard zullen op vertrouwelijke manier ten gerieve van voormelde doeleinden behandeld worden door Millon Belgique of bedrijven die deel uitmaken van de Millon-groep, alsook door gespecialiseerde onderaannemers waarop Millon Belgique voor bepaalde diensten beroep doet. Die onderaannemers moeten de instructies van Millon Belgique volgen en diens politiek inzake persoonlijke gegevensbescherming respecteren.

De gegevens van persoonlijke aard zullen niet verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden buiten de Millon-groep en diens onderaannemers, noch gebruikt worden voor marketingdoeleinden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker.

12.3. Duurtijd van de behandeling

Millon Belgique bewaart de gegevens van persoonlijke aard van de Gebruiker ten minste gedurende de voor zijn activiteiten benodigde tijd, en de tijd die wettelijk en reglementair nodig is, met name ten behoeve van fiscale controles.

12.4. Veiligheidsmaatregelen

Millon Belgique heeft aangepaste veiligheidsmaatregelen ingesteld op technisch en organisatorisch vlak, om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeoorloofde toegang door derden of ongewenste bekendmaking aan derden van de verzamelde persoonlijke gegevens of iedere ongeoorloofde behandeling ervan, te voorkomen.

12.5. Rechten van de Gebruiker

12.5.1. Recht van aanpassing, verwijdering en beperking

De Gebruiker heeft op ieder moment het recht om:

 • gratis zijn persoonsgebonden gegevens te raadplegen, alsook kennis te nemen van het gebruik dat Millon Belgique eraan geeft;
 • aan Millon Belgique te vragen om zijn persoonsgebonden gegevens te verbeteren en/of te vervolledigen.

De Gebruiker is vrij om al dan niet zijn persoonsgebonden gegevens mee te delen, te vragen om zijn gegevens te verwijderen of het gebruik ervan te beperken. Dat recht is echter niet absoluut. Ieder verzoek zal daarom individueel onderzocht worden. Anderzijds erkent de Gebruiker dat in geval van zulk verzoek, Millon Belgique in de onmogelijkheid zal verkeren om hem bepaalde diensten te verlenen.

12.5.2. Recht van verzet

De Gebruiker heeft het recht om zich op basis van van gebiedende of wettelijke gronden te verzetten tegen de behandeling van zijn persoonsgebonden gegevens.

De Gebruiker heeft het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgebonden gegevens voor directe marketingdoeleinden, zonder dat hij daarvoor een motief moet aanhalen.

12.5.3. Recht op vrije transfer van gegevens

De Gebruiker heeft het recht om de persoonsgebonden gegevens die door hem aan Millon Belgique verstrekt zijn, te ontvangen in een gestructureerd, courant gebruikt en machinaal leesbaar formaat, en ze als zodanig door te geven aan andere gegevensbeheerders.

12.5.4. Recht op intrekking van toestemming

In zoverre dat het gegevensbeheer gebaseerd is op een voorafgaandelijke toestemming van de Gebruiker, heeft die laatste het recht om die toestemming in te trekken.

12.6. Uitoefening van de rechten van de Gebruiker

De Gebruiker kan zijn rechten doen gelden door contact te nemen met Millon Belgique op het e-mail adres [email protected] of het postadres Kazernenlaan 39B, 1040 Etterbeek (België), mits toevoeging van een kopie van zijn identiteitskaart.

12.7. Geautomatiseerde beslissingen en profilering

De behandeling van persoonsgebonden gegevens bevat geen enkele profilering en wordt niet onderworpen aan een geautomatiseerde beslissing door Millon Belgique.

12.8. Recht op het indienen van een klacht

De Gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Commissie ter bescherming van de private levenssfeer met de volgende coördinaten:

Gegevensbeschermings Autoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel : 02/274 48 00
Fax : 02/274 48 35
e-mail : [email protected].

En dit zonder afbreuk te doen aan mogelijk verhaal voor een burgerlijke rechtbank.

12.9. Cookies

Het raadplegen van de website kan aanleiding geven tot de installatie van cookies op de computer van de Gebruiker (een cookie is een klein bestand dat door onze server naar de harde schijf van de computer van de Gebruiker gestuurd wordt, en dat het spoor van de bezochte website bewaart alsook een aantal gegevens met betrekking tot dat bezoek).

De op de website gebruikte cookies dienen vooral om de website te laten werken (technische cookies).

De Gebruiker beschikt over de mogelijkheid om de installatie van die cookies op zijn computer te weigeren, maar die weigering kan beperking van toegang tot een aantal diensten op de website met zich meebrengen.

12.10. Newsletters en directe marketing

Millon Belgique wenst op een proactieve manier de Gebruikers van zijn activiteiten te verwittigen.

Overeenkomstig het algemeen reglement ter bescherming van persoonlijke gegevens, vraagt Millon Belgique voorafgaandelijk aan de Gebruikers hun toestemming vooraleer newsletters of andere marketingcommunicatie verzonden wordt.

Overigens biedt Millon Belgique op ieder ogenblik de mogelijkheid om die toestemming tot verzending van informatieve communicatie, in dit geval, te herroepen.

13. Intellectuele eigendom

De website, met daarin begrepen de Online Veilingsite, is eigendom van Millon Belgique.

Millon Belgique is de wettige eigenaar van de database en kan eigenmachtig om het even welke beslissing nemen met betrekking tot het weghalen van in de database gevatte informatie.

Alle verstrekte informatie en alle geleverde diensten, alsook de op de website benodigde programma’s, zijn eigendom van Millon Belgique.

Het is verboden om informatie die op de website voorkomt te kopiëren, op te laden of te verspreiden zonder de schriftelijke toestemming van Millon Belgique.

De in de catalogus en op de website opgenomen illustraties zijn onderworpen aan het auteursrecht (fotograaf of Millon Belgique). Van deze illustraties mag enkel mits uitdrukkelijke en geschreven toestemming van Millon Belgique gebruik worden gemaakt.

De beschrijvingen van de Loten zijn eveneens onderworpen aan het auteursrecht en mogen evenmin gebruikt worden zonder uitdrukkelijk akkoord van Millon Belgique.

De tekst van deze Algemene Voorwaarden is eveneens beschermd door het auteursrecht en is exclusief eigendom van Millon Belgique. Op straffe van juridische vervolging mag geen enkele reproductie ervan uitgevoerd worden zonder akkoord van Millon Belgique.

14. Aanpassingen

De Algemene Voorwaarden kunnen op ieder ogenblik door Millon Belgique aangepast worden, met name in functie van aan de website aangebracht aanpassingen en/of aan via de website toegankelijke toepassingen, aan de wettelijke evolutie of wegens ieder ander motief.

We raden u aan om op regelmatige basis de politiek met betrekking tot de gegevensbescherming te raadplegen, om kennis te nemen van eventuele veranderingen.

15. Bevoegde rechtbanken - toepasselijk recht - Diverse

Iedere betwisting valt onder de exclusieve juridische competentie van de Rechtbanken van het juridisch arrondissement Brussel, zetelend onder de franstalige taalrol en volgens Belgisch Recht.

In het geval dat één of meerdere clausules van de Algemene Voorwaarden in hun geheel of gedeeltelijk waardeloos, niet tegenstelbaar of ongeldig zouden zijn voor om het even welke reden, zal die waardeloosheid, niet tegenstelbaarheid of ongeldigheid geen inbreuk doen op de andere voorzieningen van de Algemene Voorwaarden. Millon Belgique zal dan met de beste wil het waardeloze, niet tegenstelbare of ongeldige onderdeel vervangen door een ander onderdeel met een gelijkwaardig economisch of juridisch onderdeel.

De huidige Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in het Frans, het Nederlands en het Engels. Ingeval van tegenspraak tussen de Franstalige versie en iedere andere of vertaalde versie, is enkel de Franstalige versie rechtsgeldig.

In de zin van de Algemene Voorwaarden betekent het woord “dag” een kalenderdag, tenzij anders vermeld. Alle termijnen vermeld in de Algemene Voorwaarden worden van middernacht tot middernacht verrekend. Ze starten de dag die volgt op de dag waarop het evenement, waarop de termijn betrekking heeft, een aanvang neemt. De eind- of vervaldatum is in de termijn inbegrepen. Als de eind- of vervaldatum een zaterdag, zondag of Belgische feestdag is, zal de eind- of vervaldatum niet overgedragen worden naar de volgende werkdag.

Laatste herzieningsdatum: 1 maart 2021